Skip to content

Om Föreningen

ÖLBS logga

Bli medlem

Bli medlem i Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS) och upplev en värdefull gemenskap av likasinnade botanikentusiaster. Som medlem erbjuds du en rad förmåner och möjligheter, inklusive:

  1. Gemenskap med likasinnade: Som medlem i ÖLBS får du möjlighet att träffa och lära känna andra botanikintresserade människor. Det är en plattform för att dela erfarenheter, diskutera kunskaper och inspirera varandra i botanikens olika grenar.

  2. Deltagande i exkursioner: ÖLBS anordnar spännande exkursioner där du som medlem har möjlighet att utforska och upptäcka länet och dess flora på nära håll. Upptäck nya platser, lär dig om olika växtsamhällen och njut av den natursköna omgivningen tillsammans med andra botanikentusiaster.

  3. Sakkunniga: Som medlem har du tillgång till sällskapets sakkunniga medlemmar och deras expertis. Du kan få råd, ställa frågor och lära dig mer om botaniska ämnen och växter i länet. ÖLBS är en plats där kunskapen delas och utökas genom samarbete och erfarenhetsutbyte.

  4. Kunskapsspridning: ÖLBS strävar efter att sprida kunskap om botanik och växtvärlden till allmänheten. Som medlem kan du delta i föreläsningar, kurser och andra evenemang som syftar till att utöka medlemmarnas och samhällets kunskaper om växter och deras betydelse för naturen och människan.

  5. Nätverk: Genom att bli medlem i ÖLBS får du tillgång till ett brett nätverk av människor med intresse för botanik. Detta kan vara till nytta för att utbyta idéer, samarbeta i forskning eller engagera sig i projekt som främjar växtvärlden och dess bevarande.

  6. Skydd av natur och biologisk mångfald: ÖLBS är engagerade i att skydda och bevara naturen samt främja den biologiska mångfalden i länet. Genom ditt medlemskap bidrar du till dessa insatser och blir en del av arbetet för att bevara växtsamhällen och deras livsmiljöer.

  7. Stärka Svenska Botaniska Föreningen: ÖLBS är en aktiv del av Svenska Botaniska Föreningen och genom ditt medlemskap bidrar du till att stärka föreningen på nationell nivå. Tillsammans kan vi påverka och främja botaniken som vetenskap och dess betydelse för samhället.

Styrelsen 2023

Ordförande

Kari Storvestre

070-738 48 64

Kassör

Owe Nilsson

076-114 27 08

Ledamot

Marie Janson

070-256 50 90

Vice Ordförande

Vakant

Ledamot

Bo Hägerås

070-650 97 74

Ledamot

Kerstin Utbult

073-077 57 07

Sekreterare

Margareta Hedman

070-290 71 73

Suppleant/Adjungerad

Emma Karlsson

070-448 35 35

Suppleant

Vakant

Historia

Örebro Läns Botaniska Sällskap bildades 1963. Det var något av en utbrytning ur Örebro Biologiska Förening av medlemmar som tyckte det där handlade mest om ornitologi och att botaniken kom i skymundan.

Stadgar

 Senast ändrade 25 februari 2007. 

§1

Örebro Läns Botaniska Sällskap är en sammanslutning av personer med intresse för botanik.

§2

ÖLBS ändamål är

–          att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar,

–          att utforska floran i länet,

–          att verka för skydd och vård av växtsamhällen.

Sitt ändamål söker ÖLBS förverkliga genom bl.a. medlemsmöten, kurser och exkursioner.

§3

Medlemskap i Örebro Läns Botaniska Sällskap erhålls genom att betala årsavgift.

Örebro Läns Botaniska Sällskap har årligen betalande medlemmar, stödjande medlemmar och hedersmedlemmar. 

Styrelsen kan anta myndighet, organisation eller företag som stödjande medlem.

Som hedersmedlem kan utses den som på ett förtjänstfullt sätt och under lång tid verkat för Örebro Läns Botaniska Sällskap eller gjort betydande insatser för länets flora. Årsmötet beslutar om hedersmedlemskap på förslag av styrelsen.  Motiverat förslag till hedersmedlemskap kan skriftligen lämnas till styrelsen av minst två medlemmar i sällskapet och senast en månad före årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§4

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ordinarie ledamöter utan särskild funktion) samt två suppleanter. Ordförande och de två suppleanterna väljs av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att hälften väljs varje år. Dessutom väljs av årsmötet två revisorer, en revisorsuppleant samt två ledamöter till valberedning (varav en sammankallande), samtliga före en tid av ett år.

§5

Kallelse till styrelsemöte eller medlemsmöte skall nå berörda medlemmar minst en vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

§6

Årsmötet skall äga rum senast under februari månad. Kallelse skall nå samtliga medlemmar minst tre veckor i förväg. Årsavgiften för årligen betalande medlem och stödjande medlem bestäms av årsmötet. Räkenskaperna avslutas för kalenderår.

§7

Ändring av stadgar eller upplösning av ÖLBS kräver att beslut tas vid två olika medlemsmöten, varav ett årsmöte, och fordrar 2/3 majoritet. Samtliga medlemmar skall vara kallade minst tre veckor före aktuellt möte. Övriga beslut fattas med enkel majoritet där ordförande har utslagsröst.

§8

Om ÖLBS upplöses skall tillgångarna användas för ändamål som kan anses förenligt med ÖLBS syften.

Kontakta oss