Årsmötesprotokoll 2022

Örebro Läns Botaniska Sällskaps årsmöte 2022

 

                      Söndagen den 8 maj 2022 i Föreningarnas hus

1                    Årsmötet öppnades.

2                    Bo Hägerås valdes till ordförande för mötet och Margareta Hedman till sekreterare.

3                    Dagordningen fastställandes och årsmötet fastslog att kallelsen skett enligt stadgarna via           sällskapets hemsida.

4                    Till justerare och rösträknare valdes Berit Ragné och Björn Nordzell.

5                    Verksamhetsberättelse för 2021

                      Under året anordnades sex exkursioner inom länet, för att undvika samåkning medan                pandemin fortfarande pågick. T-Veronikan gavs ut en gång under året och styrelsen     beslutade att lägga ner utgivningen av fyra nummer per år, eftersom ingen redaktör kunnat                       anlitas. I juni genomfördes en tvådagarsinventering av maskrosor på olika platser i länet           under ledning av botanikern Hans Rydberg. I juni donerades och hämtades Hellboms      lavherbariium till Evolutionsmuseet i Uppsala. Herbariegruppen hade ingen verksamhet                       under året på grund av att sällskapet inte hade tillträde till lokalen.

6                    Kassarapport

                      Sällskapets ekonomi är stabil och sköts i god ordning. Kassarapporten godkändes.

7                    Revisorernas berättelse

                      Av revisorernas granskning framgick att räkenskaperna var i god ordning och att sällskapet      ekonomi är god. De föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

8                    Ansvarsfrihet för styrelsen

                      Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9                    Val av styrelseordförande

                      Kari Storvestre valdes till ordförande för 1 år.

10                  Val av styrelseledamöter

                      Marie Janson omvaldes  på 2 år

                      Margareta Hedman omvaldes på 2 år

                      Bo Hägerås valdes  på 1 år, fyllnadsval efter Kari Storvestre.

                      Berit Ragné lämnade styrelsen och platsen blev vakant.

11                  Val av suppleanter till styrelsen

                      Daniel Gustafson valdes på 1 år.  En vakant suppleantplats.

12                  Val av två revisorer och en revisorssuppleant

                      Michael Andersson valdes på 1 år

                      Berit Ragné valdes på 1 år

                      Platsen som revisorssuppleant blev vakant. Styrelsen fick i uppdrag att ordna en suppleant.

13                  Val av valberedning

                      Björn Nordzell lämna         de uppdraget som valberedning.

                      Styrelsen fick i uppdrag att ordna en valberedning

14                  Budgeten 2022

                      Budgeten är i balans och ekonomin är god tack vare tidigare donationer. Medlemsantalet

                      minskade något.

15                  Årsavgift för 2023

                      Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2023 ska vara                    oförändrad.

16                  Exkursionsprogram 2022

                      Årets exkursions har skickats ut vi e-post till medlemmarna. Det har också delats ut i                pappersform.

                      Det påpekades att sällskapet hade anordnat en exkursion utanför länet på ”De vilda                   blommornas dag” den 18 juni,  som kunde vara en dag när föreningen kan nå ut till den     lokala allmänheten som är intresserad av vilda växter och kanske blir medlemmar.

17                  T-Veronikan

                      Programbladet ersätter T-Veronikan, men eftersom det inte har varit brist på artiklar vore det   önskvärt om sällskapet kunde ge ut en årsskrift liknande T-Veronikan. Ekonomin är god        därför vore det möjligt att köpa redigeringstjänsten för att trycka en årsskrift.

                      Sällskapets reklambroschyr delades ut på mötet för att spridas vid exkursioner och till               anslagtavlor.

18                  Herbariet

                      Örebro kommun måste byta lokal för herbariet eftersom Länsarvet behöver lokalen i Narva.

                      Frågan var om sällskapet har kapacitet att åtaga sig att ta hand om herbariet.

                      En annan fråga som uppkom är vad sällskapet ska göra med böcker och svampar och                lavar som donerats till sällskapet.

19                  Övriga frågor

  1. Det finns önskemål om att sällskapet ska anordna ett botanikläger nästa år.
  2. Styrelsen utnämnde Björn Nordzell till hedersmedlem och tackade för hans år som    illustratör samt intressanta artiklar i T-Veronikan. Berit Ragné avtackades för sina år i                                            styrelsen. Bo Hägerås avtackades för åren som ordförande.

20                  Årsmötet avslutas.

                      Örebro 2022________________________                                        Kilsmo 2022______________________

                      __________________________________                                         _________________________________

                      Margareta Hedman sekreterare                                                           Bo Hägerås  ordförande

                      Örebro 2022________________________                                        Nora 2022________________________

                      __________________________________                                         _________________________________                     Björn Nordzell  justerare                                                                               Berit Ragné  justerare