Årsmötesprotokoll 2021

Örebro Läns Botaniska Sällskaps årsmöte 2021

 

                      Söndagen den 19 september 2021 i Föreningarnas hus

 

1                    Årsmötet öppnades av ordföranden Bo Hägerås.

2                    Till ordföranden för årsmötet valdes Bo Hägerås och sekreterare  Margareta Hedman.

3                    Dagordningen fastställdes och årsmötet fastställde att kallelsen skett enligt stadgarna, via          sällskapets hemsida och medlemmarnas e-post.

4                    Till justerare och rösträknare valdes Kari Storvestre och Björn Nordzell.

5                    Verksamhetsberättelse för 2020

                      Verksamheten präglades av covid-19-pandemin. Tre exkursioner kunde genomföras och           exkursionen om hökfibblor ersattes med av några föreläsningar på YouTube. T-Veronikan                     gavs ut vid tre gånger, varav                    ett dubbelnummer. Herbariegruppen hann bli klara med             sorteringen av kollekter i februari och strax efter trädde mötesrestriktion i kraft.

6                    Kassarapport

                      Sällskapets ekonomi är stabil och i god ordning. Kassarapporten godkändes.

7                    Revisorernas berättelse

                      Av revisorernas granskning framgick att räkenskaperna är i god ordning och att sällskapets       ekonomi är god. De föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

8                    Ansvarsfrihet för styrelsen

                      Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9                    Val av styrelseledamöter

                      Bo Hägerås valdes till ordförande för 1 år

                      Owe Nilsson omvaldes på 2 år

                      Kari Storvestre valdes på 2 år

                      Kerstin Utbult valdes på 2 år

10                  Val av suppleanter till styrelsen

                      Anna-Lena Winnerstam valdes på 1 år

                      Daniel Gustafson valdes på 1 år

11                  Val av två revisorer och en revisorssuppleant

                      Michael Andersson valdes på 1 år

                      Herbert Kaufmann valdes på 1 år

                      Revisorssuppleant är  vakant

12                  Val av valberedning

                      Björn Nordzell valdes på 1 år

                      En plats vakant

13                  Budgeten 2021

                      Budgeten är i balans men medlemsantalet sjunker. Några medlemmar har inte betalat in för      året men brukar göra det vid påminnelse. Budgetförslaget godkändes.

14                  Årsavgift för 2022

                      Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2022 ska vara                    oförändrad.

15                  Önskemål om mötes-och exkursionsprogram 2022

                      Följande förslag till exkursioner framfördes under mötet:

                      Lövträdsknoppar vintertid

                      Sörbyskogen (bl. a. knärot)

                      Vissbodamon med mosippa och olika lummerarter

                      Hagebyhöga vid Vadstena

                      Vägkantsflora

16                  Rapporter

                      Inga rapporter fanns.

17                  T-Veronikan

                      Daniel Gustafson avslutar sitt redaktörsarbete efter det planerade dubbelnumret i höst.

                      Styrelsen föreslår att ambitionsnivån sänks och att vi ger ut ett par   programblad/medlemsblad per år, med t. ex. exkursionsprogram och korta referat från         exkursioner samt korta beskrivningar av vad man kan vänta sig att se vid en exkursion.

                      Styrelsen får utgöra redaktionen och Marie Janson kan åta sig layoutarbetet om det blir av        rimlig omfattning. Längre artiklar kan läggas på hemsidan och sedan hänvisas till dem i        programbladet.

                      Utgivning av en årsskrift diskuterades också.

18                  Övriga frågor

                      Martin Helsing avslutar sitt styrelsearbete och avtackades med en blomma.

                      Även Ulrika Sörlid har slutat i styrelsen och får ett presentkort på posten.

19                  Årsmötet avslutades.

                      Örebro 2021_________________________                                      Kilsmo 2021______________________

                      ____________________________________               ________________________________

                      Margareta Hedman   sekreterare                                                         Bo Hägerås   ordförande

                      Örebro 2021_________________________                                      Örebro 2021______________________

                      ____________________________________               _________________________________

                      Björn Nordzell                   justerare                                                   Kari Storvestre     justerare