Årsmötesprotokoll 2023

  Örebro Läns Botaniska Sällskaps årsmöte 2023

                      Söndag den 26 februari 2023 i Föreningarnas hus

 1                    Årsmötet öppnades.

 2                    Kari Storvestre valdes till ordförande och Margareta Hedman till sekreterare.

 3                    Dagordningen fastställdes och årsmötet fastslog att kallelsen skett enligt stadgarna via e-postutskick men  inte via T-Veronikans                               årsskrift.

 4                    Till justerare och rösträknare valdes Gunnel Gustafson och Arne Holmer.

 5                    Verksamhetsberättelse för 2022

                      Sällskapet anordnade sex exkursioner under året. I mitten av maj inbjöds till en tvådagars maskrosinventering följd av en allmän

                       endagsexkursion  under ledning av Hans Rydberg..

                      I slutet av oktober samlades några medlemmar för att packa ner föreningens  böcker och annan materiel i herbarielokalen i

                      Narva. Herbariet packades av firman, Karlstads Express.

                      Allt  mellanlagras cirka ett år i en skollokal i Kvinnerstaskolan och därefter införlivas herbariet i Göteborgs herbarium.

                      T-Veronikan gavs ut som en årsskrift och redaktör var en extern konsult, Mia Andersson.

                      Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

 6                    Kassarapport

                      Sällskapets ekonomi är god och välskött.  En fråga uppstod om redovisningen av de olika  posterna. Posten ”Diverse” ansågs

                      oklar, men kassören förklarade några av delposterna under rubriken.

 7                    Revisorernas berättelse

                      Av revisorernas berättelse framgick att räkenskaperna är i god ordning och att sällskapets

                      ekonomi är stabil. De föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 8                    Ansvarsfrihet för styrelsen

                      Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 9                    Val av styrelseordförande

                      Kari Storvestre valdes till ordförande för 1 år.

 10                  Val av styrelseledamöter

                      Kerstin Utbult omvaldes på 2 år

                      Owe Nilsson omvaldes på 2år

                      Bo Hägerås omvaldes på 2 år

                      En plats vakant

 11                  Val av två suppleanter

                      Daniel Gustafson lämnar suppleantuppdraget.

                      Det innebär att styrelsen har två vakanta suppleantplatser.

 12                  Val av två revisorer och en revisorssuppleant

                      Berit Ragné  omvaldes  på 1 år

                      Michael Andersson omvaldes på 1 år

                      Elisabet Kocken valdes till revisorssuppleant på 1 år.

 13                  Val av valberedning

                      Daniel Gustafson valdes på 1 år

14                  Budgeten 2023

                      Ett par justeringar av budgeten föreslogs och beslutades: en ökning av posten”Möteskostnader” med 5000 kr för att kunna bjuda

                     in en föreläsare, samt en ändring       av planen där posten ” Arvode styrelsen + T-Veronikan 4000 kr flyttas till posten T-

                     Veronikan,¨som blir 9000 kr.

15                  Årsavgiften för 2024

                      En kort diskussion uppstod om att sänka medlemsavgiften för 2024 eftersom sällskapets ekonomi är god och stabil och det finns

                      en tendens till minskat medlemsantal, samt att

                      T-Veronikan  endast ges ut en gång  per år.

                      Årsmötet beslutade att sänka medlemsavgiften för 2024 till 100 kr för medlem och 25 kr för

                      familjemedlem.

 16                  Exkursionsprogram 2023                     

                      Årets program finns i årsskriften av T-Veronikan, som har skickats ut till medlemmarna.

                      Dessutom har Marie redigerat ett separat exkursionsprogram, som hon har skickat ut via

                      e-post till deltagare  i Lav- och mosskursen,

 17                  Årsskriften 2022

                      Eftersom det blev bråttom med årsskriften i januari och det fanns artiklar kvar att publicera, föreslog Owe att föreningen ger ut en

                       jubileumsskrift eftersom sällskapet firar 60 år.

 18                  Herbariet

                      Sällskapets ansvar för herbariet har nu upphört. Det kommer i framtiden att ingå i Göteborgs universitets herbarium.

 19                  Övriga frågor

  1. Hemsidan  Styrelsen kommer att försöka hitta en bra lösning med en ny lättarbetad

                          hemsida och ta hjälp av en konsult.

  1. Avtackning:   Sällskapet firade 60 år med tårta och föreläsning  om  ”Slåtterängens biologiska mångfald.” av Björn

                                              Nordzell.

                                             Arne Holmer tackades för sitt mångåriga arbete som webb-redaktör.

                                             Daniel Gustafson avtackades för mångårigt arbete i styrelsen.

                             Örebro 2023______________________                       Örebro 2023_________________________

                          ________________________________                       ___________________________________

Margareta Hedman   Sekreterare                                                         Kari Storvestre                   Ordförande

Örebro 2023______________________                       Pålsboda 2023_______________________

_______________________________                         __________________________________

Gunnel Gustafson              Justerare                                                   Arne Holmer Justerare