Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020 Örebro Läns Botaniska Sällskap

Örebro Läns Botaniska Sällskap har vid utgången av år 2020 genomfört sitt 58:e verk­sam­hetsår.

Vid årets slut fanns 117 medlemmar, varav 12 familjemedlemmar. Sällskapet har fem heders­medlem­mar: Arne Holmer, Karl Gustaf Nilsson, Lena Lindgren, Lars Löfgren och Berit Ragné.

ÖLBS har därutöver tidskriftsutbyte med åtta andra botaniska föreningar i landet och tidskriften finns i två bibliotek (förutom 7 pliktexemplar). Genom att synas i olika sammanhang vill vi i sällskapet bidra till att sprida intresset för botanik och kunskapen på området.

Styrelse har under året varit: ordförande Bo Hägerås, vice ordförande Martin Helsing, sekreterare Margareta Hedman, kassör Owe Nilsson samt ledamöterna Berit Ragné, och Marie Janson. Suppleanter har varit Daniel Gustafson och Kerstin Utbult.

Styrelsen har haft åtta  protokollförda möten under 2020. De har genomförts digitalt via Skype. Daniel Gustafson har hjälpt oss igång med den nya mötesformen och sett till att det fungerat mycket bra.

Aktiviteter under 2020.

Året har även för ÖLBS helt präglats av covid-19-pandemin. Flera exkursioner har ställts in då ledarna varit i riskgrupp för allvarlig sjukdom eller restriktioner hindrat. Tre aktiviteter har ändå kunnat genomföras och ytterligare en gav upphov till en serie föreläsningar på YouTube.

25/4 Nalavibergs ekäng och Oxaryggen

Området är en drumlin, i huvudsak bevuxen med ek.

Henrik Josefsson från Länsstyrelsen gav en intressant genomgång av de smådjur som finns där och då i synnerhet läderbaggen som han inventerat i området. Vårfloran var sparsam i det förhållandevis torra området Oxaryggen. Fem deltagare.

13/6  Lillsjöbäcken

Samexkursion med Nora Biologiska Förening under ledning av Claes Eliasson. Målet var  främst att hitta asknätfjäril och flodpärlmussla vilket också lyckades. Även i övrigt en lyckad och innehållsrik utflykt.

26/6-38/6  Hökfibblor

 Kurs av Torbjörn Tyler. Inställdes i fält, istället la Torbjörn Tyler ut tre fylliga föreläsningsserier på YouTube, från introduktion till hur hökfibblor kan nycklas.

29/8  Svenstorpsreservatet

Vi besökte det nybildade lövskogsreservatet Svenstorp mellan Odensbacken och Kilsmo. Emil Pagstedt Andersson från Länsstyrelsen presenterade fakta kring området, ekologin och processen vid reservatsbildning. Vi gick en tur genom den yppiga lövskogen, hittade tibast, stor aspticka och kandelabersvamp i ett område med aspdominans, därefter i ädellövskogen bland annat skogsknipprot, tvåblad och nästrot. Cirka ett dussin personer deltog.

Floraväkteriet

 Ett flertal av föreningens medlemmar har deltagit i det nationella floraväkteriet och besökt ett antal lokaler. Rapportering sker till Artportalen. Länsstyrelsen har samordnat arbetet i Örebro län och resultatet för året har sammanställts i en Länsstyrelse-rapport. Föreningens egen ansvarige för floraövervakningen har varit Owe Nilsson.

Hemsidan

 Ger en utmärkt bild av Sällskapet och är viktig för att sprida kännedom om vår verksamhet. Här kan man bland annat hitta föreningens program. Tidigare nummer av T-Veronikan finns att ladda ner i pdf-format. Webbansvarig är Arne Holmer.

T-Veronikan

Tidskriften har utkommit tre gånger under året, därav  ett dubbelnummer.

 Totalt omfattar årets utgivning 84 sidor. Alla nummer har tryckts helt i färg med akvareller av Björn Nordzell på omslaget.

Innehållet har bl.a. bestått av vetenskapliga rapporter, exkursionsrapporter, fyndrapporter, naturvårdsnyheter, kåserier, tävlingar och föreningsnytt. Äldre nummer finns tillgängliga som pdf-filer på vår hemsida www.olbs.se .

 

Herbariet. Karolinska skolans herbarium, som ägs av Örebro kommun, vårdas och förvaltas av Örebro Läns Botaniska Sällskap. En arbetsgrupp har sammanträtt och arbetat med herbariet vid två tillfällen under året. Därmed var sorteringen av det omfattande materialet klar. Avsikten var att fortsätta med fotografering av herbariets kollekter för att kunna göra samlingen öppet digitalt sökbar. Detta arbete avbröts tyvärr av pandemirestriktionerna.

Under 2020 har Owe Nilsson varit herbarieansvarig och Margareta Hedman har ansvarat för herbariemötena. Herbariegruppen arbetar som en studiecirkel hos Studiefrämjandet. Herbariet förvaras i Länsmuséets lokaler på logementet Narvas vind, Grenadjärstaden i Örebro.

Ekonomi. För ÖLBS ekonomi se årsredovisningen.

Bo Hägerås                         Martin Helsing                   Margareta Hedman

Owe Nilsson                       Berit Ragné                        Marie Janson