Årsprogram 2022

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

Inomhusmöten

8 maj. ÅRSMÖTE   Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. Kl.15.00.  Det blir ett enkelt årsmöte utan någon särskild underhållning, men det bjuds på kaffe och ostmacka.

Exkursioner 

23 april. Lövträdens knoppar, Stockebäcks äng.

Vi lär oss känna igen träd och buskar innan de slagit ut sina löv. I den lundartade lövskogen i naturreservatet Stockebäcksäng finns många arter att titta på. Samling vid Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.10.00. eller vid reservatet kl.10.45. Ledare Bo Hägerås, tfn. 070-650 97 74.

14 maj. Vårblommor i Vinteråsen.

De kalkrika lövskogarna och hävdmarkerna runt Vintrosa och Latorp brukar bjuda på rikliga mängder av blåsippor, vitsippor, tibast och andra tidigblommande växter. Samling vid Lögardammen i Latorp kl.10.00. Ledare: Daniel Gustafson, tfn. 072-578 78 24.

19 maj Nyinsatt programpunkt.

Heldagsexkursion i Karlslundsområdet, alltså behövs matsäck och rejält på fötterna. Ledare: botaniker Hans Rydberg. Samling kl 09:00 på bortre parkeringsplatsen, Kvarnvägen, Karlslund. (vid fallen). Maskrosexperten Hans Rydberg kommer till Örebro för att tillsammans med deltagare från föreningen fortsätta den sedan tidigare påbörjade maskrosinventeringen i Närke. En öppen och allmän botanisk exkursion med vår inbjudna gästexpert Hans Rydberg.  Här kommer det att handla om mycket mer än maskrosor.

Kontakt: Owe Nilsson 076-114 27 08

18 juni. Hagebyhöga och Ombergsliden.

Hagebyhöga naturreservat i Östergötland består av kalkkärr och utgör en mycket artrik miljö. Här trivs bl.a. många orkidéarter som gulyxne, ängsnycklar, flugblomster, kärrknipprot och honungsblomster. Tiden runt midsommar är bästa tiden att njuta av orkidéprakten. Heldagsexkursion. Samling vid Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.9.00. Ledare: Owe Nilsson, tfn. 076-114 27 08

2 juli. Vägkantsflora. I vägkanterna finns ofta en rik flora av hävdgynnade växter. Vi besöker några vägkanter runt Grythyttan, bland annat längs väg 244, för att se och diskutera hur skötseln påverkar floran. Samling Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.9.00. eller Måltidens hus i Grythyttan kl. 10.15. Ledare: Daniel Gustafson, tfn. 072-578 78 24.

9 juli. Axsjöfallet. 

Sällsynta lummerväxter, blommande slåtterängar och många fjärilar. Vissbodareservatet och Axsjöfallet. Samling vid Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.9.00. eller vid Vissbodareservatets parkering kl.10. Ledare Björn Nordzell, tfn. 070-883 59 74.

10 sept. Sörbyskogens svampar.

Sörbyskogen är unik. Den är både stadsnära och hem för många hotade arter bland svampar, mossor, lavar och kärlväxter. Vi får bekanta oss med några av gammelskogens rödlistade och alltmer sällsynta svampar på vår vandring. Arter som ullticka, brandticka, kandellabersvamp, rynkskinn och rosenticka trivs här och vi får se fina exempel på miljöer som behövs för de olika arternas överlevnad. Turen går både på stigar och i obanad terräng. Samling på parkeringen ca 100 m söder om Café Skogen kl.10.00.  Ledare Anna-Lena Winnerstam, tfn. 070-635 05-85.