Årsprogram 2021

Arbetsmöten i Herbariet 

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73. Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

Inomhusmöten

19 september. ÅRSMÖTET kommer vara i Föreningarna hus, Stora salen kl 15.00.

Exkursioner 

 8 maj. Floraövervakning i Sörbyskogen.

Tillfälle att lära sig mer om floraövervakning. Vi besöker tillsammans med Henrik Josefsson från Länsstyrelsen några floralokaler i Sörbyskogen. Samling vid Café Skogen intill Glomman i Örebro kl. 10.00. Kontakt: Daniel Gustafson, tfn.072-578 78 24.

OBS! På grund av rådande pandemi måste deltagarantalet begränsas. Föranmälan måste göras till Daniel Gustafson tel. 072-578 78 24.

22 maj. Hjälmarsberg.

Hjälmarsbergs gård vid Hjälmarstranden finns vackra ekhagar och strandskogar. Vad gömmer sig i floran förutom blåsippor och vitsippor? Samling på parkeringen vid Östra hagen (till höger om gården, bakom ladan), Hjälmarsberg, Örebro kl. 10.00. Kontakt: Kerstin Utbult, tfn. 0730-77 57 07. OBS!  P.g.a. pandemin krävs föranmälan!  Deltagarantalet är begränsat.

12 juni. Munkatorp i naturreservatet Rynningeviken.

Örebro kommun har genomfört kompensationsåtgärder efter bygget av Elektroskandias lager. Vi tittar på åtgärder och ser om vi kan hitta spännande växter i ruderatmarker och insådder. Samling på parkeringen vid Munkatorp, Rynningeviken, Örebro kl.10.00. Kontakt: Owe Nilsson, tfn. 0586-72 84 78   OBS!  P.g.a. pandemin krävs föranmälan!

19 juni. Naturreservatet Svenstorp.

Markägaren Bo Hägerås guidar oss i det nya naturreservatet. Kalkpåverkad mark med ädellövskog och hävd av vilt betande hjortar. Spännande flora, bastardsvärmare och andra insekter. Samarrangemang med Östernärkes naturvårdsförening. Samling kl. 10.00 ICA-parkeringen, Odensbacken. Kontakt: Bo Hägerås tfn. 070-650 97 74     OBS!  P.g.a. pandemin krävs föranmälan!

20 juni. Vilda Blommornas Dag.

Latorpsängen Örebro. Owe Nilsson guidar i naturreservatet och dess omgivningar. Tid: kl.10-12. Arr: ÖLBS och Örebro kommun.

-Ställdalen. Samling vid Ahlstroms parkering kl. 14.  Tag med fika. Arr: Ställdalens naturstudieklubb.

17 juli. Bekämpning av jättebalsaminer i Olles hage. Vi hjälps tillsammans åt med att bekämpa den invasiva arten som som hotar att konkurrera ut andra naturligt förekommande växter. Medtag handskar. Samarrangemang med Östernärkes naturvårdsförening. Samling ICA-parkeringen, Odensbacken, kl. 10.00. Kontakt: Bo Hägerås tfn. 070-650 97 74.

14 augusti. Floraövervakning vid Valåsen i Karlskoga.

Vi besöker tillsammans en lokal för ryl för att se om den finns kvar och inventerar den enligt floraövervakningens metodik. Henrik Josefsson från Länsstyrelsen medverkar. Samling vid informationsplatsen för Karlskoga kommun intill E18, från Örebro-hållet. kl.10.00. Kontakt: Owe Nilsson, tfn. 0586-72 84 78.

19 sept. Årsmöte 

Lokal: Föreningarnas hus, Stora salen, kl. 15.00.  Slottsgatan 13A, Örebro.  Det blir ett rent årsmöte utan bildvisning eller föredrag.

25 sept. Svamputflykt till Knapptorp i Noratrakten.

Tillsammans med Nora Biologiska Förening. Samling vid Svampen i Örebro kl. 9.00.  Upplysningar: Ledaren Herbert Kauffman  tel. 019-246194  eller Camilla Pettersson tel. 070-5720884.

.